10 lat doświadczenia

Sprawdzona ekipa remontowa

Szybka wycena

Polityka Prywatności


Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony firmowej Studia Projektowego ARCHIKĄTY funkcjonującej pod domeną www.archikaty.pl.

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

 1. Administratorem witryny jest firma Archikąty Małgorzata Kluska z siedzibą przy ul. Skryta 100/1, 62-064 Plewiska, NIP 7773249780, Regon 361475580.
 2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na witrynie są Archikąty i jej partnerzy biznesowi.
 3. Witryna wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 4. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.
 5. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 7. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.
 8. Witryna internetowa wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. Są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Oferta handlowa przedstawiona na witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

I. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Archikąty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 2. Dane osobowe zbierane poprzez formularze zamieszczone na witrynie internetowej Archikąty, obejmujące imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e -mail, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania wyceny usług realizowanych przez Archikąty, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy.
 3. Dane osobowe zbierane poprzez formularze zamieszczone na witrynie internetowej Archikąty, będą przetwarzane przez Archikąty przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu lub przekazania Klientom wyceny usług Archikąty, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej Archikąty), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Archikąty jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży.
 4. Dane osobowe zbierane poprzez formularze zamieszczone na witrynie internetowej Archikąty są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Archikąty cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Archikąty na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@archikaty.pl, stosownego oświadczenia, którego przykład przedstawiamy poniżej: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Archikąty Małgorzata Kluska z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych”.
 6. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Archikąty mogą zostać ujawnione przez Archikąty są: pracownicy i współpracownicy Archikąty oraz biuro rachunkowe,. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Archikąty w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 7. Archikąty przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Archikąty . Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: biuro@archikaty.pl.
 10. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna przetwarzanie przez Archikąty jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Archikąty bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu (Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Archikąty dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Archikąty bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (Archikąty)

Archikąty przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Archikąty zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Archikąty w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Archikąty za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych –Archikąty przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. Prawidłowość przetwarzanych danych- Archikąty przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Archikąty podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane –Archikąty przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Archikąty może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Archikąty wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 7. Zasada rozliczalności – Archikąty jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Archikąty wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

III. Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych

 1. Obowiązek podania tożsamości administratora, danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
 2. Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.
 4. Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
 5. Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą.
 6. Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się pełną nazwę tego organu oraz jego adres).
 7. Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 8. Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 9. Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych, niż ten, który został wskazany w pierwotnej informacji;

IV. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO):

 1. Archikąty w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli Archikąty ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą

V. Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Archikąty wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualnianiom.

VI. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Archikąty kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Archikąty prosimy o skontaktowanie się z Archikąty w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: biuro@archikaty.pl.

VII. Prawa użytkowników strony internetowej należącej do Archikąty

Osoba, której dane dotyczą:

 1. jest uprawniona do uzyskania od Archikąty potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
 2. ma prawo żądania od Archikąty niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
 3. ma prawo żądania od Archikąty niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
 4. ma prawo żądania od Archikąty ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 5. ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Archikąty , oraz
 6. ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
 7. ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),
 8. ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

VIII. Zmiana polityki prywatności

Archikąty zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Archikąty pod adresem e -mail: biuro@archikaty.pl.